Všeobecné smluvní podmínky SmartClass+ kurzů

Tyto smluvní podmínky upravují způsob, jakým vám dodáváme SmartClass+ kurzy.


Přečtěte si tyto podmínky pečlivě před tím, než si rezervujete termín kurzu s lektorem. Tyto podmínky popisují, kdo jsme, jakým způsobem poskytujeme SmartClass+ kurzy, co dělat, pokud nastane problém a další důležité informace. Všechna práva, která nejsou v těchto podmínkách výslovně udělena, jsou tímto vyhrazena. Vyhrazujeme si právo na provedení případných změn těchto smluvních podmínek bez povinnosti vás o nich výslovně informovat.


PODMÍNY REALIZACE KURZŮ

Robotel Inc. pověřuje k poskytování podpory a realizaci kurzů vybraný tým poskytovatelů školení. Poskytovatelé výcviku jsou kvalifikováni a akreditováni k poskytování nabízených kurzů dle nelepšího svědomí společnosti Robotel.

Kurzy, pokud není v popisu kurzu uvedeno jinak, jsou poskytovány v ONLINE formátu. U takových kurzů není možné požadovat přítomnost trenéra na místě. Kurzy na místě je možné objednat jako jiný produkt.

Kurz se může uskutečnit, v případě, že se klient a lektor dohodli na datu a čase jednotlivých setkání, ze kterých se časová dotace kurzu skládá. Rezervace termínu kurzu a nebo termínů jednotlivých setkání, z nichž se kurz skládá, musí být klientem provedena písemně pomocí online formuláře těchto webových stránek nebo písemně na email vbiskupova@robotel.ca či info@robotel.cz.

Tým lektorů poskytuje technické požadavky pro úspěšnou realizaci online kurzů na této webové stránce (dokument „Technické požadavky pro úspěšnou realizaci online kurzů„). Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo kdykoli a bez upozornění změnit tyto požadavky pro jakýkoli nabízený kurz.

Je odpovědností klienta zajistit:

  • že digitální jazyková učebna SmartClass + je plně funkční,
  • stabilní internetové připojení na počítači/stanici učitele v učebně SmartClass+,
  • kvalitní přenos zvuku pomocí reproduktorů, kvalitní přenos obrazu webové kamery a sdílení obou obrazovek, které umožní lektorovi relevantně předávat informace o učebně.

Je odpovědností klienta zajistit, aby delegáti splnili předpoklady kurzu, kterého se účastní, a že obsah kurzu odpovídá jejich požadavkům.

Pověřený tým lektorů bude provádět nabízené kurzy s adekvátními dovednostmi a péčí. Jakékoli jiné podmínky nebo záruky, výslovné nebo předpokládané, pokud jde o kvalitu služeb, jsou tímto výslovně vyloučeny.

Není-li uvedeno jinak, všechny nabízené kurzy jsou poskytovány v češtině.

DOBA TRVÁNÍ KURZU

Doba trvání kurzu a doba přístupu k materiálům jsou jasně uvedeny na webových stránkách.
Všechny kurzy probíhají pouze v pracovních dnech, pokud není uvedeno jinak.

POČET ÚČASTNÍKŮ

Počet účastníků na kurz je jasně uveden na webových stránkách.
V případě kurzu, který je nabízen v individuální i ve skupinové formě, musí být jeho forma určena klientem před realizací prvního setkáním.

ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉHO TERMÍNU KURZU NEBO JEHO PŘESUN

Pokud zrušíte nebo požadujete přesun plánovaného setkání online kurzu: – všechna zrušení a přesuny musí být provedeny nejpozději 24 hodin před zahájením příslušného setkání kurzu. Přijímáme pouze storna a přesuny, která jsou učiněna písemně na email vbiskupova@robotel.ca nebo  email info@robotel.cz. Pokud se delegát/ti nedostaví na online kurz (to znamená neuskutečněné online připojení do 30 minut po naplánovaném startu ze strany klienta) nebo je požadováno zrušení méně než 24 hodin před začátkem daného kurzu, bude neuskutečněné setkání kurzu hrazeno v plné výši.

Lektor nabídne alternativní datum za tréninkové hodiny, které byly řádně zrušeny nebo přeloženy.

Pověřený tým lektorů si vyhrazuje právo přestat poskytovat služby nebo neposkytnout služby v plné výši, pokud účastníci kurzu nominovaní klientem nesplní předpoklady k absolvování kurzu nebo nesplní podmínky realizace kurzů.

Pověřený tým lektorů si vyhrazuje právo přestat poskytovat služby nebo neposkytnout služby v plné výši, pokud klient neprovede řádně rezervaci termínu kurzu a nebo neprovede rezervaci jednolivých setkání, z nichž se kurz skládá, do jednoho roku od uskutečnění objednávky.

Pověřený tým lektorů si vyhrazuje právo zrušit, zkrátit nebo změnit plánované kurzy nebo setkání. V takovém případě vynaloží přiměřené úsilí, aby toto oznámil zákazníkovi a poskytl alternativy. Za takových okolností nabídneme zdarma náhradní termíny.

OCHRANA ÚDAJŮ

V případě služeb, kterými jsou kurzy SmartClass+, klient souhlasí s tím, aby pověřenému týmu lektorů umožnila plný přístup k informacím vyplývajících z jejich rezervace. Tyto informace budou použity v souladu s požadavky příslušných právních předpisů o ochraně údajů. Tyto údaje budou použity pouze k vyhodnocení účinnosti školení a budou pomáhat  při poskytování služeb svým klientům.

Veškeré duševní vlastnictví související s kurzy nebo jinými službami zůstává vlastníkem poskytovatele školení.

Duševní vlastnictví, které je identifikováno jako důvěrné nebo se může rozumně považovat za důvěrné, nesmí být bez předchozího písemného souhlasu pověřeného týmu lektorů kopírováno, reprodukováno ani předáváno žádné třetí osobě. Klient zajistí, aby jeho zaměstnanci a ti, kteří jsou pod jeho kontrolou a dohledem, dodržovali tuto povinnost.

VŠEOBECNÉ

Rozvíjíme, distribuujeme a udržujeme kurzy SmartClass+ pro učitele jazyků. Organizujeme kurzy, provádíme rezervaci termínů ke kurzům a v případě potřeby vám poskytujeme podporu. Nesmíte kopírovat, upravovat, přenášet, distribuovat nebo jakýmkoli komerčním způsobem využívat obsah a koncept SmartClass+ kurzů a školících materiálů nebo jiných materiálů chráněných autorskými právy, které jsou poskytovány výhradně pro naše kurzy. Jakýkoli jiný účel použití, než ten ke kterému jsou určeny,  je výslovně zakázán. Ani vy nedovolíte nikomu jinému kopírovat, používat, upravovat, přenášet, distribuovat nebo jakýmkoli způsobem komerčně využívat obsah a koncept kurzů a školících materiálů nebo jiných materiálů chráněných autorskými právy. Materiály poskytujeme v podobě, jaké je naleznete na těchto stránkách a bez jakýchkoliv záruk, výslovných nebo implicitních, s výjimkou těch, které nelze vyloučit podle zákona. Rovněž nezaručujeme, že materiály budou bezchybné a nebudou obsahovat technické nepřesnosti.

INFORMACE O NÁS

Jsme tým provozující podporu výuky učeben SmartClass+ pro Českou republiku úzce spolupracující se společností Robotel Inc., kterou najdete na adrese 3185 Delaunay Street, Laval, QC, H7L 5A4, Kanada.

Pro komunikaci s námi volejte +420 773 914 883 nebo pište na podporu kurzů pro Českou republiku vbiskupova@robotel.com.

O Robotel Inc.

Vyvíjí, vyrábí a prodává digitální jazykovou platformu SmartClass+, která je využívána na základních, středních a vysokých školách. Software SmartClass + se používá v jazykových laboratořích, moderních jazykových laboratořích, světových jazykových laboratořích a laboratořích pro výuku cizího jazyka jazyka po celém světě. Robotel také poskytuje vzdělávací kurzy pro SmartClass +, softwarovou platformu digitální jazykové laboratoře a pověřuje k poskytování podpory a realizaci kurzů vybraný tým poskytovatelů školení

Robotel najdete na adrese 3185 Delaunay Street, Laval, QC, H7L 5A4, Kanada.
Anglicky a francouzsky mluvící nás mohou kontaktovat na telefonu +1 (450) 680-1448, bezplatně +1 (800) 680-1448 nebo nám napište na adresu info@robotel.com.

 

Tím, že jste si rezervovali termín školení u lektora SmartClass+ kurzů, souhlasíte s těmito podmínkami, které jsou tímto pro vás závazné.